برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

فناوری اطلاعات سازمان نیز مانند هر بخش دیگر آن باید دارای سند راهبردی همسو با برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان باشد. این خدمات شمال کلیه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از طرح استراتژیک کسب و کار و افزایش اثربخشی کارکردهای سیستم‌های اطلاعاتی است.

ISPLA