مدیریت ارتباط با مشتریان

برای پیاده‌سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، چشم‌انداز و راهبرد آن باید تدوین شود. همچنین فرایندها، سازماندهی و ساختار فناوری اطلاعات سازمان باید از منظر مشتری و مطابق با چارچوب یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان باید طراحی شود. عملکرد کسب و کار در زمینه مشتریان باید به گونه‌ای قابل “دیدن” شود. این مسئله به تطابق رفتارها با قواعد و راهبردهای سازمان کمک می‌کند. خدمات مشاوره آبی‌نگار با هدف توسعه ساختار پایدار و انعطاف‌پذیر فناوری اطلاعات برای پشتیانی کارا و موثر از فعالیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان ارایه می‌شود.

CRMخدمات مدیریت ارتباط با مشتریان شامل عارضه‌یابی CRM، استراتژی CRM (مشتری، محصول، کانال و طرح بازاریابی)، طراحی ساختار و فرایند، مدیریت عملکرد، انتخاب و پیاده‌سازی سیستم مناسب و مدیریت تغییرات است. آبی‌نگار در پروژه‌های مدیریت ارتباط با مشتریان از راهکار Microsoft CRM استفاده می‌کند.